Saturday, August 28, 2010

POLAROID BOY

polaroid boy
polaroid girl
you're so white and you're so cute
polaroid girl
polaroid boy
you're so white and you're so cute
burn to the fucking ground LA
whiteys gonna pay 
whiteys gonna pay
burn to the fucking ground LA
whiteys gonna pay 
whiteys gonna pay
we dont need no water
we dont need to water
we dont need no water let the mother fucker burn
we dont need no water
we dont need to water
we dont need no water let the mother fucker burn
polaroid baby
polaroid baby
youre so white and youre so cute
polaroid baby
polaroid baby
we're so white and we're so cute

No comments:

Post a Comment